Privacy Verklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je hier graag welke gegevens Vlinder Liv Fotografie van jou verzamelt en waarom.

Vlinder Liv Fotografie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vlinderlivfotografie.nl
vlinderliv@gmail.com
06 422 153 52
Amersfoort

Linda is de Functionaris Gegevensbescherming van Vlinder Liv Fotografie zij is te bereiken via vlinderliv@gmail.com.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Vlinder Liv Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze websiteBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vlinder Liv Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Foto’s en video die we maken in opdracht van jou. Daarop zijn jouw geslacht en ras mogelijk te zien.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vlinder Liv Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Vlinder Liv Fotografie neemt GEEN  besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vlinder Liv Fotografie) tussen zit.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vlinder Liv Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vlinderliv@gmail.com.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vlinder Liv Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens > 6 maanden> voor het uitvoeren van het contract.

Adresgegevens > 6 maanden > voor het faciliteren van betalingen

Mailadres (alleen met toestemming verkregen) > 6 jaar > voor het versturen van updates en aanbiedingen


Delen van persoonsgegevens met derden

Vlinder Liv Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vlinder Liv Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomt:

  • mailchimpCookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vlinder Liv Fotografie gebruikt geen cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vlinder Liv Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vlinderliv@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Vlinder Liv Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hartelijk dank voor het lezen van deze privacyverklaring. Als je nog vragen hebt, dan kun je die stellen via vlinderliv@gmail.com.